Humanització i atenció espiritual en societats plurals