Máster en Estudios Avanzados en exclusión social

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta los siguientes indicadores para los estudios de Máster en Estudios Avanzados en exclusión social (última actualitzación 16 de enero de 2019):

AdjuntoTamaño
Icono PDF INDEX: Indicadors de processos de l'EUI Sant Joan de Déu. Màster Exclusió Social51.48 KB
Icono PDF F_01: Impacte de les activitats de captació167.17 KB
Icono PDF FI_02.1: Percentatge estudiants nou ingrés per interval crèdits ordinaris matriculats46.56 KB
Icono PDF FI_02: Percentatge d'estudiants per via d'accés (titulacions)50.27 KB
Icono PDF FI_03: Relació places sol·licitades respecte les ofertades206.51 KB
Icono PDF FI_04: Proporció de setmanes lectives disponibles en relació a setmanes efectives27.82 KB
Icono PDF FI_05: Percentatge de classes realitzades en relació a les classes programades28.01 KB
Icono PDF FI_06: Nombre de tutories realitzades27.66 KB
Icono PDF FI_07: Percentatge de docència impartida per professors28.04 KB
Icono PDF FI_08: Percentatge d'hores de docència impartida per doctors27.77 KB
Icono PDF FI_09: Satisfacció global dels estudiants de Màster en finalitzar la titulació28.13 KB
Icono PDF FI_10: Taxa de rendiment per assignatura i curs (mitjana)(% de matrícules, notables…)27.29 KB
Icono PDF FI_11 : Mètodes d'avaluació emprats (exàmens, treballs, casos..)201.58 KB
Icono PDF FI_12: Taxa de satisfacció mitja amb la docència per matèria i global238.03 KB
Icono PDF FI_13: Taxa de satisfacció mitja amb la formació pràctica per curs i global27.82 KB
Icono PDF FI_14: Valoració mitja de la satisfacció amb les competències adquirides27.98 KB
Icono PDF FI_15: Satisfacció global respecte al PAS26.2 KB
Icono PDF FI_16: Percentatge resposta de les enquestes27.87 KB
Icono PDF FI_17: Grau de satisfacció del professorat27.58 KB
Icono PDF FI_18: Qualificació mitja dels titulats27.58 KB
Icono PDF FI_19: Durada mitja dels estudis fins la finalització del Màster27.89 KB
Icono PDF FI_20: Grau de satisfacció dels estudiants en relació al pla d'acollida33.12 KB
Icono PDF FI_21: Percentatge estudiants que abandonen27.5 KB
Icono PDF FI_22: Grau de satisfacció dels estudiants amb el PAT27.74 KB
Icono PDF FI_23: Percetange satisfacció dels usuaris sobre la qualitat de les instal·lacions i equipaments28.2 KB
Icono PDF FI_24: Grau de satisfacció del professorat en relació al PAT - TFM167.14 KB