Competències

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Competències bàsiques

CB6 – Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context d’investigació.

CB 7 – Que els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multisiciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 – Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 – Que els estudiants puguin comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 – Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’un mode que tingui que ser en gran mesura autodirigit o autònom.  

Competències generals

CG1. Capacitat per iIntegrar i comprendre coneixements complexos i traduir-los en propostes d'estudi, investigació i desenvolupament professional en contextos socials de conflicte o dificultat social.

CG2. Capacitat per dur a terme una anàlisi crítica i compromesa de les realitats socials i de les seves implicacions ètiques en l'exercici investigador i professional.

CG3. Capacitat per dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'investigació en ciències socials adequats a les problemàtiques i contextos socials propis del camp d'estudi.

CG4. Capacitat per construir i implementar processos de direcció i coordinació d'equips de recerca multidisciplinaris o multiprofessionals.

CG5. Capacitat per desenvolupar, de forma oral i escrita, projectes, informes i memòries de treball en l'àmbit de les ciències socials.

CG6. Capacitat per planificar, executar i valorar eines teòriques, metodològiques i tecnològiques que, basades en criteris de justícia i igualtat social, es dirigeixin a la millora i transformació dels contextos de recerca i intervenció.

CG7. Capacitat per elaborar, desenvolupar i avaluar programes d'intervenció social orientats a la prevenció i tractament de les situacions d'exclusió social des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.

Competències específiques

CE1. Capacitat per establir i formular categories d'anàlisi científica per a l'estudi i diagnòstic de les situacions de desigualtat i exclusió social.

CE2. Capacitat per aplicar paradigmes i models teoricotècnics adequats a les necessitats d'anàlisi i intervenció en contextos d'exclusió social.

CE3. Capacitat per desenvolupar processos d'observació i estudi dels sistemes públics i dels programes socials per a la prevenció de l'exclusió social.

CE4. Capacitat per detectar necessitats i proposar pautes d'acció, orientades a la millora de la qualitat i l'optimització d'institucions socials, culturals i educatives.

CE5. Capacitat per conèixer i aplicar processos de coordinació i dinamització d'equips multidisciplinaris o multiprofessionals.

CE6. Capacitat per dissenyar i executar programes d'avaluació institucional i de projectes de l'àmbit social o sanitari adscrits a polítiques de lluita contra l'exclusió social.

CE7. Capacitat per formular i desenvolupar projectes d'innovació per a la intervenció social i educativa.

CE8. Capacitat per proposar i dissenyar indicadors de qualitat i mesures que promoguin el desenvolupament de bones pràctiques i previnguin els conflictes en equips professionals pertanyents a l'àmbit de l'exclusió social.

CE9. Capacitat per orientar, gestionar i avaluar la intervenció social sota criteris i aspiracions de justícia, igualtat i promoció social.