Atención emocional al niño hospitalizado según el modelo Child Life

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

 

Presentació

El Màster té com a finalitat formar professionals que siguin capaços de desenvolupar el model d'atenció emocional centrat en l’infant, adolescents i famílies, amb l'objectiu d'incrementar el seu confort emocional durant el període de la malaltia, tant si és hospitalitzat com si no, per tal d' afavorir l'expressió dels sentiments i emocions i ajudant-lo a comprendre el que està succeint. Tant als centres educatius, com a les aules hospitalàries o en la transició de l'hospital a casa, el màster ofereix, als seus egressats, la formació en la diversitat i en la gestió de les emocions així com les eines i instruments per a continuar amb l'educació del nen en els processos de manca de salut o malaltia. Així mateix, els professionals postgraduats en atenció emocional al infant i adolescent poden ajudar a potenciar els indicadors de qualitat assistencial dels centres hospitalaris, ja que promouen el benestar i el seu desenvolupament òptim reduint al mínim els efectes adversos que pot provocar l'experiència d'emmaleïment en entorns potencialment estressants.

Objectius generals

 • Reconèixer i valorar les diferents situacions d'estrès que presenten els nens/as, adolescents i les seves famílies durant el procés d'hospitalització, i/o sotmetiment a proves i tècniques mèdic-sanitàries, i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu.
 • Establir una comunicació pedagògica i terapèutica amb els nens/as, adolescents i les seves famílies.
 • Desenvolupar models d'atenció basats en la creativitat i innovació, orientats a la millora de la qualitat assistencial.

Metodologia docent

Es combinaran classes plenàries amb classes de seminari, tallers, simulació.

Idioma d'impartició

Castellà / Català

Perfil d'admissió

Graduats/des o Diplomats/des o Llicenciats/es en Infermeria, Psicologia, Fisioteràpia, Medicina i Cirurgia, Pedagogia, Educació Infantil i/o Primària, Logopèdia, Treball Social, Educació Social.

Les vies d’accés que requereixen cursar els crèdits dels complements formatius són: Graduats/es o Llicenciats/ es en Pedagogia, Educació Infantil i/o Primària, Logopèdia, Treball Social, Educació Social.

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels següents títols:

 

A.- Títol universitari oficial espanyol.

 

B.- Títol expedit per una institució d’educació superior dels Estats integrats a l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 

C.- Títols estrangers sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquestes titulacions acrediten el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol.

Pla docent

El curs, amb un total de 60 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic en format de mòduls (obligatoris i optatius:

Mòduls obligatoris:

 • Mòdul I: Bases conceptuals de psicologia infantil i família (6 ECTS).
 • Mòdul II: Model d’atenció centrat en la família (6 ECTS).
 • Mòdul III: Bases teòriques i metodològiques del Child Life (6 ECTS).
 • Mòdul IV: El model d’atenció Child Life en els hospitals pediàtrics (6 ECTS).
 • Mòdul V: La recerca en la pràctica del Child Life (6 ECTS).
 • Mòdul VI: Pràctiques externes (6 ECTS).
 • Mòdul VII: Treball fi de Màster (12 ECTS).

Mòduls optatius:

 • Mòdul VIII: Instruments d’ajuda en l’atenció a l’infant hospitalitzat (6 ECTS).
 • Mòdul IX: Intervencions assistides amb animals (6 ECTS).
 • Mòdul X: Innovació i creativitat en l’àmbit hospitalari (6 ECTS).
 • Mòdul XI: Hospitalització pediàtrica i escolarització (6 ECTS).

Els mòduls VIII a XI són mòduls optatius. L'estudiant haurà de matricular dos mòduls optatius al fer la inscripció.

La formació inclou estades de pràctiques en diferents institucions amb conveni. Es faran un total de 50 hores distribuïdes durant el curs. Les persones que provinguin de les titulacions de Pedagogia, Educació Infantil i/o Primària, Logopèdia, Treball Social i Educació Social hauran de fer abans de l’inici de curs els mòduls complementaris formatius:

 • Complements formatius per a professionals no sanitaris (6 ECTS).

Acreditació

La Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu expediran:

1) Títol de Màster Universitari en atenció emocional a l'infant hospitalitzat segons el model Child Life als estudiants que superin els requisits següents:

 • Assistència mínima al 80% de les sessions.
 • Entrega i superació de les activitats proposades en avaluació continuada.
 • Presentació i defensa del Treball Final de Máster.

Duració i horari del curs

El curs s’iniciarà el 07/10/2024 i finalitzarà el 27/06/2025.

Les classes lectives presencials es duran a terme tots els dilluns i el 3er dimarts de cada mes de 08:00 hores a 18:30. Excepcionalment es poden realitzar classes fora de l’horari general. Aquestes classes estaran programades en el cronograma a l’inici del curs.

Les pràctiques es duran a terme a l’ Hospital Sant Joan de Déu i d’altres institucions que tinguin conveni amb el Campus Docent Sant Joan de Déu.

Preu

El preu establert és de 5.220€ (més taxes).

Descomptes:


 

Contacte

Direcció

Dra. Mariona Farrés. RN, CPN, MSN, PhD.

Professora del Campus Docent Sant Joan de Déu

Correu electrònic: mariona.farres@sjd.edu.es

campus.masterpost@sjd.edu.es

 

AdjuntoTamaño
Icono PDF Impreso de Preinscripción119.19 KB