Indicadores de calidad del grado en enfermería

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta los siguientes indicadores para los estudios de Grado en Enfermería (última actualitzación 16 de enero de 2019):

AdjuntoTamaño
Icono PDF INDEX: Indicadors de processos del Campus Docent Sant Joan de Déu16.08 KB
Icono PDF FI_01: Impacte de les activitats de captació22.46 KB
Icono PDF FI_02 Nombre d'estudiants matriculats per intervals de nota d'accés83.98 KB
Icono PDF FI_03: Percentatge d'estudiants matriculats per via d'accés26.75 KB
Icono PDF FI_04 : Nombre de places ofertes de nou accés Grau en Infermeria19.17 KB
Icono PDF FI_05: Percentatge d'estudiants que demanen plaça en primera opció18 KB
Icono PDF FI_06: Nota de tall de la titulació24.2 KB
Icono PDF FI_07: Percentatge estudiants nou ingrés per intervals crédits ordinaris matriculats15.91 KB
Icono PDF FI_08: Relació places sol·licitades respecte les ofertades15.83 KB
Icono PDF FI_09: Proporció de setmanes lectives disponibles en relació a setmanes efectives16.57 KB
Icono PDF FI_10: Percentatge de classes realitzades en relació a les classes programades19.72 KB
Icono PDF FI_11: Nombre de tutories realitzades20.92 KB
Icono PDF FI_12: Percentatge de docència impartida per professors21.24 KB
Icono PDF FI_13: Percentatge d'hores de docència impartida per doctors16.21 KB
Icono PDF FI_14: Percentatge d'hores per modalitat docent a cada assignatura19.4 KB
Icono PDF FI_15: Número convenis amb centres de pràctiques14.86 KB
Icono PDF FI_16: Satisfacció global dels estudiants de grau en finalitzar la carrera18 KB
Icono PDF FI_17: Taxa de rendiment per assignatura i curs (mitjana)(% de matrícules, notables…)26.8 KB
Icono PDF FI_18 : Mètodes d'avaluació emprats (exàmens, treballs, casos..)54.57 KB
Icono PDF FI_19: Taxa de rendiment per assignatura i curs (% de matrícules, notables…)61.99 KB
Icono PDF FI_20: Taxa de satisfacció mitja amb la docència per curs i global32.8 KB
Icono PDF FI_21: Taxa de satisfacció mitja amb la formació pràctica per curs i global29.72 KB
Icono PDF FI_22: Valoració mitja de la satisfacció amb les competències adquirides17.6 KB
Icono PDF FI_23: Satisfacció global respecte al PAS17.08 KB
Icono PDF FI_24: Percentatge resposta de les enquestes15.26 KB
Icono PDF FI_25: Percentatge de satisfacció respecte la formació rebuda als exalumnes que han marxat fa 1 any16.59 KB
Icono PDF FI_26: Grau de satisfacció dels tutors de PAT13.88 KB
Icono PDF FI_27: Qualificació mitja dels titulats15.68 KB
Icono PDF FI_28: Durada mitja dels estudis fins la finalització de la carrera14.74 KB
Icono PDF FI_29: Percentatge d'estudiants que accedeixen al mercat laboral < 6 mesos15.56 KB
Icono PDF FI_30: Percentatge d'estudiants amb contracte a l'any de la titulació14.72 KB
Icono PDF FI_31: Número de convenis amb universistats per mobilitat15.6 KB
Icono PDF FI_32: Grau de satisfacció dels estudiants en relació al pla d'acollida21.58 KB
Icono PDF FI_33: Percentatge estudiants que abandonen20.73 KB
Icono PDF FI_34: Grau de satisfacció dels estudiants amb el PAT14.72 KB
Icono PDF FI_35 : Utilització de l'aulari16.13 KB
Icono PDF FI_36: Percetange satisfacció dels usuaris sobre la qualitat de les instal·lacions i equipaments15.41 KB
Icono PDF FI_37: Satisfacció del personal de l'escola17.1 KB
Icono PDF FI_38: Percentatge doctorants de personal a temps complet15.06 KB
Icono PDF FI_39: Percentatge doctors de personal a temps complet57.55 KB
Icono PDF FI_40: Producció cientifica. Nºcomunicacions, publicacions i ponències realitzades56.02 KB
Icono PDF FI_41: Número recerques en procés55.51 KB