Indicadores de calidad de los ciclos formativos

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta los siguientes indicadores de calidad para los Ciclos Formativos (última actualitzación 14 de febrer de 2020):

AdjuntoTamaño
Icono PDF INDEX: Indicadors de Processos18.87 KB
Icono PDF FI_01: Impacte de les activitats de portes obertes als Cicles Formatius30.51 KB
Icono PDF FI_01(2) : Vies d'informació, com ens han conegut (mail, web, telefon, presencial)14.12 KB
Icono PDF FI_02: Percentatge d'alumnes matriculats per via d'informació14.58 KB
Icono PDF FI_03 : Percentatge d'alumnes matriculats de CFGM (TCAI) que accedeixen per diferents vies14.15 KB
Icono PDF FI_04: Percentatge d'alumnes matriculats de CFGS DAS que accedeixen per diferents vies14.77 KB
Icono PDF FI_5: Percentatge de programes de curs publicats a la plataforma Moodle abans de l'inici de curs14.55 KB
Icono PDF FI_6: Proporció del currículum académic executat al final del curs 13.87 KB
Icono PDF FI_07: Percentatge del curriculum executat en llengua anglesa13.36 KB
Icono PDF FI_08: Percentatge execució de reunions executades de l'equip docent14.85 KB
Icono PDF FI_09: Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades15.83 KB
Icono PDF FI_10: Percentatge d'alumnes que superen els crèdits del curs16.92 KB
Icono PDF FI_11: Grau de satisfacció dels alumnes vers la docència 15.3 KB
Icono PDF FI_12: Avaluació dels resulstats dels alumnes que finalitzen CGFM (Nota mitjana)13.57 KB
Icono PDF FI_13: Avaluació dels resulstats dels alumnes que finalitzen CGFS (Nota mitjana)13.32 KB
Icono PDF FI_14: Proporció dels alumnes titulats en relació als matriculats15.55 KB
Icono PDF FI_16: Grau de satisfacció dels alumnes en relació al pla d'acollida16.25 KB
Icono PDF FI_17: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada d'acollida a l'inici de curs16.01 KB
Icono PDF FI_18: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada de cloenda de final de cicle16.16 KB
Icono PDF FI_19: Nombre d'activitats del Dop al grup classe17.88 KB
Icono PDF FI_20: Percentatge d'alumnes de TCAI que abandonen el cicle formatiu14.54 KB
Icono PDF FI_21: Percentatge d'alumnes de DAS que abandonen el cicle formatiu14.99 KB
Icono PDF FI_22: Percentatge de faltes d' assistència en cicles formatius16.56 KB
Icono PDF FI_23: Percentatge de crèdits no avaluats per faltes superiors al 20%16.5 KB
Icono PDF FI_24: Nombre de tutories individuals mínimes de seguiment dels alumnes14.99 KB
Icono PDF FI_25: Percentatge d' alumnes vinculats al DOP que promocionen o es titulen14.34 KB
Icono PDF FI_26: Nombre d'alumnes derivats al DOP per necessitats psicopedagògiques13.93 KB
Icono PDF FI_27: Percentatge execució activitats d'orientació laboral 14.07 KB
Icono PDF FI_28: Percentatge de execució d'activitats d' orientació acadèmica17.47 KB
Icono PDF FI_29: Percentatge d' inserció laboral del cicles formatius 13.33 KB
Icono PDF FI_30: Percentatge d' alumnes que promiciones de primer a segon curs12.35 KB
Icono PDF FI_31: Percentatge d'alumnes que promocionen de primer a segon curs sense matèries pendents13.11 KB
Icono PDF FI_32: Percentatge del pla d'acció tutorial planificat que s'ha executat17.21 KB
Icono PDF FI_33: Percentatge d'alumnes vinculats a programes específics d'acompanyament acadèmic del DOP25.51 KB
Icono PDF FI_34: Nombre d'itervencions amb les famílies en les que es requereix la presencia del DOP13.64 KB