Accés i admissió

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Perfil d’accés

Aquest màster està dirigit als professionals amb formació universitària prèvia, sobre la qual construir una nova formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en el model d'atenció Child Life.

El màster té una doble finalitat. D'una banda, professionalitzadora amb l'objectiu de formar professionals amb amplis coneixements sobre el model d'atenció Child Life, i per l'altra, investigadora, dotant els estudiants dels instruments necessaris per dur a terme projectes de recerca en aquest àmbit.

El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit de la salut (infermeria, medicina, psicologia, fisioteràpia, logopèdia), en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, educación infantil i primària) i en l'àmbit social ( treball social), així com altres titulats que acreditin una trajectòria professional centrada en l'atenció al nen i adolescent hospitalitzat.

El màster està dirigit a titulats amb una formació universitària superior:

 • Professionals de l'àmbit sanitari (infermeria, psicologia, fisioteràpia, medicina, logopèdia, etc.) que vulguin desenvolupar el model d'atenció Child Life en la seva pràctica diària.
 • Professionals d'altres àmbits (educació, treball social, educació social, pedagogia, etc.) que desitgin aplicar - adaptar el model Child Life en la seva pràctica diària.

Tot i que es tracta d'un perfil d'accés ampli, considerem que molts d'aquests graduats (o similars) poden tenir un alt interès en l'àmbit assistencial pediàtric, tant per al seu estudi com per treballar com a professionals. En aquest sentit, entenem que amb els complements formatius dissenyats poden accedir sense dificultat a la titulació i adquirir els resultats d'aprenentatge i les competències proposats.

La Comissió acadèmica del Màster també podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de Graduat/a Llicenciat/a en altres Graus i llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit.

Pel que fa a les competències lingüístiques l'estudiant haurà de dominar el castellà i/o català.

Requisits generals d’accés

Titulacions oficials d’accés

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màster universitaris oficials, s’ha de tenir un dels següents títols:

 1. Títol universitari oficial espanyol.
 2. Títol expedit per una institució d'educació superior dels Estats integrats a l'EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 3. Títols estrangers sense necessitat d'homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquestes titulacions acrediten el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol.

Requisits específics d’accés

S'accedeix al títol amb:

1. Titulacions d'accés directe que no requereixen cursar complements formatius:

 • Diplomats i Graduats en Infermeria
 • Llicenciats i Graduats en Psicologia
 • Diplomats i Graduats en Fisioteràpia
 • Llicenciats en Medicina i cirurgia

2. Titulacions afins que requereixen cursar els complements formatius:

 • Llicenciats i Graduats en Pedagogia
 • Diplomats i Graduats en Educació Infantil i primària
 • Diplomats i Graduats en Logopèdia
 • Diplomats i Graduats en Treball social
 • Diplomats i Graduats en Educació social

3. D'altres titulacions (qualsevol situació) sempre que es pugui acreditar experiència professional en l'àmbit d'atenció a la infància i que també requeriran cursar els complements formatius:

 • Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i humor-teràpia (tècnics del clown en medi hospitalari).

La Comissió de Coordinació del Màster també podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de Graduat/a Llicenciat/a en altres Graus i llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit de l'atenció a la infància.