Qualitat

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus té una llarga història dins dels sistemes de gestió de la qualitat, que sempre li han permès treballar amb metodologies de millora continuada. Va començar a treballar seguint els requisits d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001: 2000 cap a l’any 2005. La direcció del centre va creure que implantar un sistema com aquest aportaria els mecanismes per detectar punts febles, proposar millores i intentar satisfer les necessitats i expectatives dels clients.

La nostra missió consisteix en educar de forma integral i individualitzada a persones per tal que siguin capaces d'oferir serveis i cures professionals en l'àmbit sanitari i social, segons les necessitats de la societat i d'acord amb els principis i valors de l'Orde de Sant Joan de Déu.

Fonamentant-nos en que cuidar té valor, volem ser un Campus Docent d’excel·lència en la formació de professionals dels àmbits de la salut i social, orientats a la qualitat, recerca, innovació i cooperació; basant-nos en els principis i valors institucionals i compromesos en la construcció d’una societat més justa i humana.

El 28 de febrer de 2007 va aconseguir la certificació del sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008. També hem incorporat en el nostre sistema de gestió, la ISO 14001:2008 Sistema de Gestió ambiental, amb la corresponent certificació des de gener de 2011.

Dins del procés de Bolonya, i dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i els nous canvis en la normativa espanyola, es va establir que les universitats havien de garantir el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, buscant a més la seva millora contínua. Per això, les universitats havien de comptar amb polítiques i Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) formalment establerts.

ANECA, en col·laboració amb AQU i ACSUG, van desenvolupar el programa AUDIT que pretén orientar el disseny de SGIC que integrin totes les activitats relacionades fins ara amb la garantia de qualitat dels ensenyaments.

La continuació en el desenvolupament de sistemes de qualitat va ser amb el programa d’avaluadors de centres adscrits, que va generar l’elaboració d’un auto informe que va ser avaluat el desembre de 2010 per l’AQU amb una valoració molt positiva. Això va suposar iniciar l’adaptació del sistema de gestió de la qualitat implantat al centre, segons ISO 9001, als criteris del sistema de garantia de la qualitat, iniciant la incorporació de mecanismes de participació dels grups d’interès.

El 23 de novembre 2011 obtenim la valoració global Positiva del Programa AUDIT del disseny del SGIQ per l’Agència de Qualitat de Catalunya (AQU).

Entre altres elements que es valoren positivament, l’existència del Pla Estratègic i el seu desplegament, el quadre d’indicadors com una eina útil i adequada pel seguiment del Sistema de Gestió Interna de la Qualitat, la guia de l’estudiant com una bona eina informativa, la gestió de les pràctiques externes, la definició i revisió del perfil del titulat, la gestió d'incidències i propostes de millora i finalment la gestió dels recursos materials que disposa el Centre.

El Sistema d’assegurament intern de la qualitat ha implicat en el nostre centre tenir definit, consensuat i publicat una sèrie de principis com la Política de Qualitat, el Pla Estratègic, objectius a mitjà i llarg termini, objectius anuals, objectius de la qualitat i medi ambient, mapa general de processos, Manual de qualitat, Manual de sistema integrat de gestió on expliquem els processos de treball, els procediments, les Instruccions, formats de treball, control dels registres de la qualitat i medi ambient.  

S’ha implicat a tota l’organització del Centre en general i la direcció en particular, assumint la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la política de qualitat i medi ambient del centre, assumint-la com un factor de valor pel centre i facilitadora del compliment de la missió que tenim encomanada. El nostre sistema de qualitat i medi ambient segueix els models descrits per la norma ISO 9001.

L’organització planifica anualment la seva acció de millora que es defineix a partir de la política, els objectius i, també, a partir de les dades resultants de les auditories internes, l’anàlisi de dades, les accions correctives i preventives i la revisió realitzada per la Comissió de Qualitat.

La Comissió de Qualitat i la Comissió de Gestió de processos fa un seguiment a nivell de compliment dels objectius; comparació amb el període anterior per detectar possibles incompliments o desviacions respecte de la planificació, es porten a terme les accions correctives i preventives necessàries i  possibles incompliments legals. Queda recollit en l’Acta de revisió per la Direcció.

La informació per efectuar la revisió del sistema, prové dels resultats de:

  • Les auditories (desviacions del sistema i, com a conseqüència d’això, la necessària definició de les accions correctives. Determinem si el sistema de gestió de la qualitat és conforme als requisits d’aquesta norma i si el sistema ha estat implantat i es manté actualitzat).
  • La retroalimentació dels usuaris (la satisfacció o la insatisfacció de l’usuari com a mesura  per tal de garantir un servei de qualitat i fonamentat en la millora constant, d’acord amb les expectatives del nostre client).
  • El funcionament dels processos i conformitat del servei.
  • La situació de les accions correctives i preventives.
  • El seguiment de les accions derivades de les revisions anteriors.
  • Les comunicacions externes.
  • Els requisits legals i els canvis que podrien afectar el sistema de gestió de la qualitat i les recomanacions per a la millora.


Els resultats obtinguts de la revisió del sistema de gestió  s’utilitzen per a la millora del mateix sistema i els processos, la millora del servei amb relació als requisits amb els usuaris i el comportament ambiental de l’organització i a la necessitat dels recursos.