Competències

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Competències bàsiques

 • CB6 - Adquirir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 

Competències generals

 • C.G.1: Capacitat per integrar coneixements sobre el context actual de l'hospitalització pediàtrica, desenvolupant el Child Life com a model d'atenció centrat en nens/es, adolescents i famílies.
 • CG2: Capacitat per reconèixer i valorar les diferents situacions d'estrès que presenten els nens/es, adolescents i les seves famílies durant el procés d'hospitalització, i/o realització de proves i tècniques mèdico-sanitàries, i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu.
 • C.G.3: Capacitat per a realitzar una anàlisi dels models de cures tradicionals que permetin dissenyar noves intervencions terapèutiques per tal de millorar la pràctica professional.
 • C.G.4: Capacitat per identificar i aplicar els mètodes i procediments d'investigació en Ciències de la Salut, adequats al model d’atenció Child Life.
 • C.G.5: Capacitat per aplicar tècniques de gestió, direcció i avaluació d'equips d'atenció a infants, adolescents i famílies, interdisciplinaris i / o multiprofessionals.
 • C.G.6: Capacitat per liderar, dissenyar i avaluar projectes de recerca en l'àmbit de l'atenció pediàtrica, tant en àmbit intra com extra hospitalari.
 • CG7: Desenvolupar reflexions i propostes teòrico-metodològiques orientades a la prevenció i tractament de les situacions de vulnerabilitat dels infants, adolescents i famílies, des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.
 • C.G.8: Capacitat per dissenyar programes d’atenció basats en el model Child Life als hospitals pediàtrics monogràfics o en les unitats assistencials de pediatria d'Hospitals generals.
 • C.G.9: Capacitat per desenvolupar models d’atenció basats en la creativitat i innovació, orientats a la millora de la qualitat assistencial.
 • C.G.10: Capacitat per establir una comunicació pedagògica i terapèutica amb els infants, adolescents i les seves famílies.
 

Competències específiques

 • C.E.1: Capacitat per innovar i elaborar propostes de millora en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.
 • C.E.2: Capacitat per valorar, planificar, executar i avaluar plans de cures integrant la part específica del Child Life, bàsicament atenció psicosocial.
 • C.E.3: Capacitat per avaluar estàndards de qualitat en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.
 • C.E.4: Capacitat per a identificar situacions i contextos estressants pel nen/a i adolescent malalt, hospitalitzat o no, i per a les seves famílies.
 • C.E.5: Capacitat per donar resposta a les situacions d'estrès, dolor, afectació emocional i situació de malaltia terminal dels nens/es i adolescents, tenint en compte la participació de les seves famílies.
 • C.E.6: Capacitat per identificar estratègies educatives en el procés d'hospitalització pediàtrica.
 • C.E.7: Capacitat per identificar i planificar les teràpies específiques adequades a cada situació.
 • C.E.8: Capacitat per liderar, dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes d'investigació per a facilitar la pràctica basada en l'evidència, en l'àmbit de Child Life o atenció psicosocial Pediàtrica.
 • C.E.9: Capacitat per potenciar el treball interdisciplinari amb els altres membres de l'equip, professionals i voluntaris.
 • C.E.10: Capacitat per a identificar factors de risc social a la infància durant el procés d'hospitalització i/o malaltia