Información económica

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

L’abonament es farà un cop s’hagi formalitzat la matrícula, a través de les següents modalitats:

a) Pagament únic: Els i les estudiants que optin per pagament únic han d’abonar i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula, segons forma de pagament establerta, en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula. En el cas d’optar per pagament per transferència, una vegada abonat el pagament, s’haurà d’enviar el justificant a l’adreça de correu electrònic: campus.pagament@sjd.edu.es

b) Pagament fraccionat: Els i les estudiants que optin per la modalitat de pagament fraccionat han de presentar, en el moment de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert SEPA.

El fraccionament de la matrícula és un servei gratuït (0% de comissions), que dona el CDSJD als seus estudiants, per a facilitar el pagament del curs. Una vegada formalitzada la matrícula, l’estudiant es compromet a atendre tots els pagaments ressenyats, fins i tot en el cas de renúncia de l’estudiant per qualsevol causa.

Alumnat de nou ingrés: el primer pagament fraccionat es realitzarà per codi de barres, i s’ha d’abonar en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula.

*PREU TOTAL CURS (matrícula de 60 crèdits ECTS): inclou preu crèdit, taxa de gestió acadèmica CDSJD i Taxes UB de tutela i serveis (el preu de les taxes UB són provisionals, pendents del Decret de la Generalitat).