Estatuts

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

“ESTATUTS
 

CAPÍTOL I.- PRESCRIPCIONS GENERALS

Article 1.- Amb el nom “CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU, FUNDACIÓ PRIVADA”, es va constituir una entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que va subsumir  l’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA “Sant Joan de Déu”, propietat  de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Província de Aragón San Rafael Arcangel  i alhora també el CENTRE DOCENT SANT JOAN DE DÉU, creat l’any 2006 per a impartir mòduls de formació professional i de postgrau.

La Fundació estarà subjecte a la legislació vigent a Catalunya en matèria de fundacions. Tanmateix pel que fa a la part d’activitat corresponent al seu caràcter d’Escola Universitària d’Infermeria, li serà aplicable la legislació de la Universitat de Barcelona per la seva característica d’adscripció a la mateixa.   

Article 2.- La Fundació tindrà com a àmbit territorial de desenvolupament de la seva activitat principalment el de Catalunya, sense excloure que pugui fer-ho també arreu de l’Estat Espanyol o a l’estranger.

Article 3.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

Article 4.- Les finalitats fundacionals seran la docència i formació en ciències de la salut i ciències socials, especialment la impartició els ensenyaments corresponents a l’obtenció del títol de Grau en Infermeria, sempre de conformitat amb el pla d’estudis vigent i segons les directrius establertes en el Conveni d’Adscripció signat amb la Universitat de Barcelona.
 
Així mateix, seran finalitats de la institució la impartició de cursos de Màster Universitari que donin accés al doctorat així com Màster i postgraus de títol propi; i la impartició d’ensenyaments  de cicles formatius relacionats amb l’àmbit social o de ciències de la salut.

No obstant, aquesta activitat principal no exclou que la fundació pugui a l’ensems desenvolupar altres activitats docents i de formació continuada en àmbits de matèria exclusius o no d’infermeria.

El desenvolupament de les activitats fundacionals es farà sempre des dels valors i principis de l’ideari de l’Orde de Sant Joan de Déu, tot i entenent que la Universitat de Barcelona, a la que es troba adscrita l’activitat que desenvolupa com a Escola Universitària d’Infermeria, es regeix per un principi de laïcitat.

Així mateix, les activitats fundacionals es duran a terme segons les normes que les regulin específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos  o llicències pertinents.

Article 5.- Són beneficiaris de l’activitat de la Fundació totes aquelles persones que reuneixin els criteris d’accés a les activitats de formació reglades o no reglades que dugui a terme l’entitat.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació, i segons els criteris acadèmics establerts en cada cas, segons tipus d’activitat docent, com a requisits d’accés o admissió. El Patronat podrà delegar en la Direcció l’aplicació d’aquests criteris i selecció dels estudiants.

Article 6.- El domicili de la Fundació és al carrer Miret i Sans, números 10-16, de Barcelona.

Article 7.- La Fundació es constitueix per temps indefinit i no s’extingirà més que en aquells casos previstos en aquests estatuts, de conformitat amb la legislació vigent i amb l’acompliment dels requisits necessaris. 


CAPÍTOL II.- PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC


Article 8.- El patrimoni de la Fundació es va constituir  amb l’aportació de l’entitat fundadora feta en l’escriptura de carta fundacional així com amb tot el patrimoni adscrit fins a aquella data al funcionament  de l’Escola Universitària d’Infermeria “Sant Joan de Déu”. Aquest patrimoni podrà ésser augmentat amb noves aportacions o capitalitzacions o amb altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte, si bé sempre de conformitat amb la legislació vigent.

Article 9.- La Fundació destinarà a la realització de les seves finalitats fundacionals les rendes i altres ingressos que obtingui l’entitat de la seva activitat així com els recursos humans necessaris per a garantir un elevat grau de qualitat en l’ensenyament i formació impartides.

Article 10.- Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real. 

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement. 

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària 
c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de dos terços del nombre total de patrons i el compliment dels requisits legalment previstos.

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

Article 11.- Són ingressos de la Fundació pel compliment de les finalitats fundacionals:

- Les rendes que obtingui del patrimoni de la Fundació.
- Els ingressos procedents de les seves activitats docents i de formació -especialment les matrícules dels alumnes que segueixen cursos docents-, així com d’altres serveis remunerats que presti.
- L’import de les subvencions i altres aportacions que rebi per a destinar-los directament a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 12.- Els ingressos i les rendes netes que s’obtinguin en cada exercici seran aplicats a les diverses finalitats fundacionals de la manera que resulti del pressupost aprovat pel Patronat, i com a mínim el 70%, en el termini màxim de 4 exercicis a comptar des del següent a l’acreditació comptable. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

Si la fundació rep béns o drets dels quals no s’especifica la destinació, el Patronat decidirà si s’apliquen a les finalitats fundacionals o bé a incrementar el patrimoni de l’entitat.

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 13.- La Fundació es regula pel sistema de pressupost anual d’ingressos i despeses si bé l’exercici pressupostari s’inicia l’1 de setembre i finalitza el 31 d’agost coincidint amb el curs acadèmic. Durant l’exercici, els òrgans de la Fundació, podran sol·licitar les modificacions indispensables de pressupost corrent, que hauran d’ésser aprovades pel Patronat.

La Fundació portarà un llibre diari, un llibre d’inventari i de comptes anuals.

Article 14.- Anualment el Patronat formularà l’inventari i els comptes anuals tancats a trenta-ú d’agost, que reflectiran amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundació en aquella data, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas li siguin aplicables.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

- El balanç de situació.
- El compte de resultats.
- L'estat de canvis en el patrimoni net.
- L'estat de situació i de fluxos en efectiu.
- La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, les modificacions en la composició del Patronat si n’hi ha hagut i la manera com s’ha complert l’obligació de donar publicitat suficient al seu objecte i activitats.

Article 15.- El Patronat aprovarà els comptes anuals referenciats dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i els presentarà al Protectorat de Fundacions de la Generalitat en el termini de 30 dies a comptar des de l’aprovació.

El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

Els comptes anuals es sotmetran a una auditoria externa quina adjudicació farà el Patronat. 


CAPÍTOL III.- DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ


Article 16.- La Fundació estarà regida pel Patronat, la Comissió Permanent –si el Patronat ho considera escaient- i el Director. 

Alhora, comptarà amb altres òrgans de seguiment i gestió de l’activitat del Campus Docent quines tasques, competències i funcionament quedaran definides en el Reglament Intern.


Títol I.- Del Patronat


Article 17.- El Patronat estarà format per un mínim de cinc i un màxim de nou membres, designats en la forma que es determina tot seguit:

a) El Provincial de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (Província d’Aragó) o la persona que aquest designi. Un o altre exercirà el càrrec de President del Patronat.
b) La resta de membres de Patronat seran nomenats per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d’Aragó), amb els següents condicionants:
- Un dels patrons haurà de ser membre de la Universitat de Barcelona, i serà nomenat a proposta del Rector
- Un dels patrons haurà de ser un professor del Campus Docent.
- Un dels patrons haurà de ser un alumne del Campus Docent. 

El President serà patró nat, per raó del càrrec que ostenta. La resta exerciran el mandat per termini de quatre anys, essent reelegibles indefinidament. No obstant el termini de durada referit anteriorment, els patrons podran ser cessats en qualsevol moment per la referida Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. 

Els patrons hauran de ser en tot cas persones amb plena capacitat d’obrar, que no es trobin inhabilitades ni incapacitades per a exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns, i que no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Article 18.- El Patronat té la representació de la Fundació, ostentant totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable.
 
De manera exclusiva li correspon el govern i administració del Campus Docent,  validar les noves incorporacions de personal, i la resta d’actes continguts a l’apartat 3 de l’article 332-1 de la llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 19.-Si algun patró dels elegits cessés en el càrrec abans d’acabar-se el termini del seu mandat podrà ser substituït però la durada del càrrec serà la mateixa que corresponia al patró a qui substitueixi.

L’exercici del càrrec és personalíssim; tan sols els membres nats, que tenen atribuïda la titularitat per raó del càrrec, podran ésser substituïts per la persona que reglamentàriament els reemplaci.

Els patrons entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 20.- L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu escollirà un Secretari del Patronat, el qual podrà ser patró o no ser-ho.

Article 21.- El President tindrà les següents facultats: Representació de la Fundació, execució d’acords, convocar el Patronat per pròpia iniciativa o a petició d’una quarta part dels membres, assenyalar l’ordre del dia de les reunions, ordenar les votacions i aixecar les reunions. 

Així mateix, el President durà a terme totes aquelles facultats que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 22.- El  Secretari  tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de la Fundació, custodiarà la seva documentació i aixecarà acta de les reunions, amb indicació de data i lloc, ordre del dia, detall dels acords presos amb indicació del resultat de les votacions i les majories, així com de les intervencions en que expressament es demani constin en l’acta. Aquestes actes es transcriuran al Llibre d’Actes una vegada s’hagin aprovat, amb signatura del Secretari i amb el vistiplau del president. El Secretari tindrà també a la seva cura la tramesa de convocatòries.

Article 23.- Les reunions del Patronat seran vàlides quan assisteixin, en persona o representats en la forma legalment permesa, almenys la meitat més ú dels membres. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots, dels presents i en cas d’empat, el President ostentarà un vot de qualitat. Serà necessari el vot favorable de les 2/3 parts del nombre total de patrons  per a l’adopció dels següents acords:

a) Modificació d’estatuts.
b) Dissolució, fusió o escissió de la Fundació.

De cada reunió s’aixecarà la corresponent acta, que seran recollides en el Llibre d’Actes de la Fundació i que hauran de ser aprovades en finalitzar la reunió o bé en la reunió següent per majoria simple de vots dels presents. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció excepte en el cas que específicament el Patronat demori la seva eficàcia fins a l’aprovació de l’acta.

El Patronat pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

Article 24.- El Patronat apoderarà al President i al Director per a que en representació d’aquesta pugui assumir les obligacions que convingui i dur a terme les gestions oportunes per a garantir el correcte funcionament de l’entitat i realització de les finalitats fundacionals. Alhora, el Patronat podrà designar un o diversos delegats o apoderats de la Fundació, per qüestions específiques si escau. No seran delegables cap de les funcions que s’indiquen en el segon paràgraf de  l’art. 18 dels presents estatuts.

Article 25.-  El Patronat celebrarà, com a mínim, dues reunions l’any a convocatòria del President amb almenys 15 dies d’antelació, si bé es podran celebrar totes aquelles que s’estimi oportú, amb caràcter ordinari o extraordinari, o quan així ho demanin ¼ part dels Patrons, en quin cas la reunió s’ha de celebrar dins els 30 dies següents a la sol·licitud. Les reunions del Patronat es podran celebrar en el domicili de la fundació o en el domicili de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d’Aragó).
 
El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al President i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

Es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l'acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 26.- Els càrrecs de patró són gratuïts. No suposa contradicció a aquest principi de la gratuïtat, el fet que pugui retribuir-se als patrons, prèvia acreditació, les dietes, despeses de desplaçament o representació que haguessin de realitzar. 

Article 27.- Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció i/o personal de la Fundació, als efectes d’evitar conflictes d’interessos, han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació i no poden participar en societats o altres entitats constituïdes o participades per la Fundació. 

La Fundació no pot establir amb elles contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts, més enllà d’aquells que estiguin degudament justificats, avalats i formalitzats d’acord amb els requisits previstos a  la llei, per un contracte laboral per raó de la tasca que dins de la Fundació tinguin encomanada.

En cas que es produís un conflicte d’interès amb alguna d’aquestes persones, s’haurà de complir el que estableixi la normativa vigent aplicable en cada moment.

Article 28.- Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

- Mort o declaració d’absència.
- Incapacitat o inhabilitació.
- Cessament de la persona en el càrrec o designació per raó del qual formava part del Patronat.
- Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
- Renúncia notificada al Patronat.
- Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
- Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.


Títol II.- De la Comissió Permanent


Article 29.-  Si el Patronat ho considera escaient, es constituirà una Comissió Permanent, integrada pel President del Patronat i dos patrons més a designació del propi Patronat, i que tindrà les funcions següents:

a) Aprovar, a proposta de la Direcció del Campus Docent, les directrius de la política docent de l’entitat.
b) Informar sobre les propostes de nou personal docent i no docent per elevar-les al Patronat.
c) Fer operatius els acords que el Patronat li delegui.

La Comissió Permanent es reunirà, a convocatòria del seu President, tantes vegades com sigui necessari per a la correcta gestió de la Fundació i seguiment de la seva activitat ordinària, aixecant acta de totes les seves reunions i acords, que estaran en tot moment a disposició del Patronat. A les reunions hi assistirà sempre, amb però sense vot, el/la director/a del Campus Docent.


Títol III.- Del Director/a del Campus Docent


Article 30.- El Director/a del Campus Docent, serà nomenat pel Patronat. No obstant, en tant que Director/a de l’Escola Universitària d’Infermeria (EUI), com a part de les seves funcions, caldrà que hagi estat proposat també amb el vistiplau del Rector de la Universitat de Barcelona, tal com disposa el Conveni d’adscripció de l’Escola amb la Universitat.

Article 31.- Són funcions del Director/a:

•    Exercir amb professionalitat i rigor totes aquelles funcions de direcció encomanades per la titularitat del Campus: l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
•    Vetllar pel compliment de la legislació vigent i l’adequació curricular pel que fa als ensenyaments que s’imparteixen al Campus.
•    Vetllar pel correcte desenvolupament de la política de qualitat.
•    Dur a terme el control acadèmic del Campus Docent. 
•    Potenciar l’acollida i integració dels alumnes/estudiants, l’orientació i l’acompanyament com a trets característics del Campus.
•    El govern i administració del Campus Docent en la seva gestió ordinària, sempre rendint comptes al Patronat, i amb l’ajut del corresponent Cap d’Estudis.
•    Representació del Campus Docent i actuació en nom seu davant tercers.
•    Convocar i presidir el Claustre Docent del Campus i el Consell Escolar de Centre,  així com totes les Comissions Delegades.
•    Assumir la màxima responsabilitat de la gestió diària i del seguiment del Campus Docent així com de l’execució dels acords dels diferents òrgans participatius del Campus Docent. 
•    Gestionar les despeses d’acord amb els pressupostos.
•    Contractar al professorat i als col·laboradors necessaris, així com el personal no docent, havent-ne d’informar al Patronat per a la seva validació a la primera reunió. El Director n’és el cap directe.
•    Donar el vistiplau a totes les certificacions, actes i altres documents oficials del Campus Docent, a excepció d’aquells que hagin de portar el vistiplau del President del Patronat.
•    Vetllar per la seguretat mediambiental del Campus i el seu impacte en l’entorn.
•    La resta de competències de direcció i supervisió inherents a les seves funcions, de conformitat amb la legislació vigent.


CAPÍTOL IV.- MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ


Article 32.- El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que disposa l’article 23 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió o l’escissió de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 33.- La fundació s’extingirà per la impossibilitat de realitzar la finalitat fundacional amb les característiques assenyalades en aquests Estatuts o per la manca dels mitjans econòmics necessaris per a fer-ho. L’apreciació d’aquestes circumstàncies correspon al Patronat.

En tot cas, l’acord haurà de prendre’s amb el vot de les dues terceres parts dels membres que estiguin en l’exercici del càrrec. L’acord final serà sotmès a l’aprovació del Protectorat, i caldrà que s’observin les prescripcions establertes en la legislació universitària vigent en aquell moment.

Article 34.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que ha de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació. D’entre les entitats anteriorment referides, tindrà preferència en primer lloc i sempre que compleixi els anteriors requisits, L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d’Aragó). 

L’Adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s’executi.”

V.- Facultar de forma expressa al President i al Secretari del Patronat  per tal que, en execució dels anteriors acords, qualsevol d’ells actuant de forma indistinta i solidària pugui atorgar i signar tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per tal d’obtenir la seva inscripció als Registres públics que procedeixin, inclosos documents d’esmena o aclariment d’altres.