Història

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu és un centre que pertany a l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, adscrit a la Universitat de Barcelona, amb una trajectòria exemplar i de referència dins la seva comunitat educativa.

El 7 de juliol de 1961 el Ministeri d'Educació i Ciència va dictar l'ordre de creació de l'Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris de Sant Joan de Déu de Barcelona.

El 21 de setembre de 1962 es va iniciar el primer curs en règim tancat per als germans de l'Orde de Sant Joan de Déu. La filosofia de l'Escola es basava en el principi de caritat que caracteritza a l'Orde. La docència era responsabilitat de professionals mèdics que impartien les assignatures d'anatomia, fisiologia, patologia mèdica i quirúrgica, ètica, radiologia, fisioteràpia i cirurgia. La majoria de germans compaginaven els estudis d'Infermeria i de Teologia.

Durant el curs acadèmic 1968-69, l'Escola obre les seves portes a la societat, concretament a estudiants masculins laics. Aquest fet no modifica la filosofia que inspirava a l'Escola: formar professionals seguint els principis de l'Orde de Sant Joan de Déu.

A la dècada dels setanta conflueixen diversos factors que suposen transformacions per al sistema sanitari. Els grans canvis socials, l'avanç de la tecnologia, l'especialització de la medicina, i les noves necessitats que es plantegen en el camp de la salut obliguen a revisar els programes formatius i la realitat de les Escoles d'Infermeria. En aquest context, en el curs 1973/74 comença la primera promoció mixta de l'Escola d'ATS de Sant Joan de Déu. Les dones entren a l'Escola. La docència segueix, principalment, en mans de professionals mèdics però s'incorporen ATS per monitorar les pràctiques i realitzar les classes teòrico-pràctiques.

El salt qualitatiu més important es produeix l'any 1977. La formació infermera passa a ser una Diplomatura Universitària i, d'acord amb la Resolució del 19 de juliol de 1999 de la Universitat de Barcelona, es reforma l'antic pla d'estudis i es publica el nou pla que homologa el títol de Diplomat en Infermeria. A més, les escoles d'ATS s'integren a la Universitat, transformant-se en Escoles Universitàries d'Infermeria. El nou pla docent modifica la formació acadèmica dels/les estudiants, produint-se una reorientació del concepte de tenir cura. Del model biomèdic dels plans d'estudis es passa a un model basat en la cura integral i holístic de la persona. El nou pla d'estudis agrupa les assignatures en quatre àrees de coneixements: les Ciències bàsiques, el Coneixement de l'ésser humà, les Ciències de la conducta i la Infermeria fonamental. Progressivament la responsabilitat de la docència recau en les pròpies professionals de la Infermeria que passen a ser les professores titulars i a realitzar la gestió i direcció de l'Escola. Al llarg del curs acadèmic 1992/93 s'aplica un nou pla d'estudis, el mateix que imparteix l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, homologat per l'acord de la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats amb data 28 de setembre de 1992 (BOE, 11 de febrer de 1993).

Entre els anys 1979 i 1990, l'Escola viu un llarg període d'itinerància per diversos centres educatius de la ciutat de Barcelona. L'any 1990 l'Escola es trasllada al Recinte Martí Codolar dels Germans Salesians, on estarà ubicada fins l'any 2001.

Cal destacar que en el curs acadèmic 1995-96 comença la primera edició del Curs de Postgrau de Perfeccionament en Infermeria Infantil. Des d'aquest curs acadèmic, i fins ara, l'Escola ha posat en marxa un total de 14 cursos de Postgrau i Màsters, així com nombrosos cursos de formació continuada per a professionals. Les línies docents són: cures d'infermeria, acció social i teràpies complementàries.

En el curs acadèmic 1998-99 s'inicien els treballs per a l'elaboració del Projecte Educatiu de l'EUI, en què participa tot el professorat titular i alguns col·laboradors. L'objectiu és definir la missió i visió de l'Escola, i principalment, la filosofia formativa i educativa basada en els principis de l'Orde.

Durant el curs 2000-2001, d'acord amb la Resolució del 19 de juliol de 1999 de la Universitat de Barcelona, es reforma l'antic pla d'estudis i es publica el nou pla que homologa el títol de Diplomat en Infermeria.

El 30 d'octubre de 2001, la inauguració de l'Edifici Docent Sant Joan de Déu permet a l'Escola tenir una ubicació al costat de l'Hospital Universitari Sant Joan de Déu d’Esplugues (Barcelona). Es tracta d'un fet de gran transcendència per a l'entitat, ja que les instal·lacions s'adeqüen a les necessitats d'una Escola en continu creixement. En aquest mateix sentit, el 27 de novembre de 2001 es realitza l’acta de constitució de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu com Fundació Privada.

Un altre fet rellevant és la posada en marxa, en el curs 2007-08, del Centre Docent Sant Joan de Déu per a impartir el Pla d’estudis del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, segons el DOGC n. 2464 de 28/08/1997, i en el curs 2010-2011 la posada en marxa del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Documentació Sanitària, segons el DOGC n. 5909 de 29/06/2011 i que permet l'accés a la Universitat. També es realitza formació social i formació continuada.

El Campus Docent Sant Joan de Déu està adscrit a la Universitat de Barcelona, amb la qual manté el conveni (UB-Campus Docent Sant Joan de Déu) i reglament de règim intern. El conveni d'adscripció que el Campus Docent Sant Joan de Déu té amb la Universitat de Barcelona correspon al document signat el febrer de 2002. En virtut d'aquest conveni la Universitat de Barcelona es constitueix com a patró del Campus Docent integrant-se en el seu Patronat dos representants d'aquesta institució que per delegació es corresponen a dos professors de l'EUI de la Universitat de Barcelona.

Des dels seus inicis, la filosofia de Sant Joan de Déu ha estat present a l'Escola, sobretot en la transmissió dels valors que caracteritzen a l'Orde. La humanització de les cures és l'objectiu transversal que ha guiat els continguts i la metodologia docent durant la història del Campus Docent. En aquest sentit, el Campus Docent Sant Joan de Déu forma als estudiants en el model de la Dra. Virginia Henderson, clarament influenciat per la filosofia humanística, que situa la persona en el centre de la cura i orienta totes les intervencions cap a ella. L'adopció d'aquesta manera de tenir cura implica respecte cap a la persona, la seva dignitat, intimitat, capacitat per decidir, adaptar-se i actuar per ella mateixa, orientant la pràctica professional d'Infermeria a les necessitats fonamentals de la persona i dirigint les intervencions a conservar o restablir la independència en la satisfacció d'aquestes necessitats.

En el curs 2009-10 s’inicia el desplegament del Grau en Infermeria. S’imparteix el pla d’estudis de la Universitat de Barcelona que s’adequa als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquest nou pla suposa un salt qualitatiu important, ja que implica noves metodologies docents i avaluatives, i dóna accés al doctorat als infermers i infermeres. A nivell del professorat, els requisits del Pla Bolonya se centren en l’acreditació com doctors/es amb currículum investigador. 

Amb la finalitat d’aglutinar el Centre Docent i l’Escola Universitària neix el Campus Docent Sant Joan de Déu que en data 20 de juny de 2011 es modifiquen els seus estatuts.

L’inici del Grau en Infermeria suposa l’extinció de la Diplomatura. En el mes de juny de 2011 es va titular la darrera promoció de Diplomats i Diplomades en Infermeria. En el mes de juny de 2013 es va titular la primera promoció de Graduats i Graduades en Infermeria.

El Campus Docent Sant Joan de Déu forma part com a centre adscrit de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. Es mantenen estretes relacions entre les Direccions del Campus Docent Sant Joan de Déu i l'EUI de la Universitat de Barcelona, en el marc de l'Associació de Directores d'Escoles d'Infermeria de Catalunya (ADEIC) i també en el marc de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Enfermería d'abast estatal. 

L’any 2017, el Campus Docent Sant Joan de Déu trasllada la seva seu a l’Edifici ESADE.

En el mes de maig de 2020 s’aprova el canvi d’ubicació del Campus Docent al recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat. El trasllat a les noves instal·lacions està previst per l’inici del curs acadèmic 2022-2023 a les noves instal·lacions.

 

(Actualitzada a setembre de 2020)