Política de Privacitat

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El present document constitueix la política de privacitat de Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada pel que fa al tractament de dades personals dels seus/seves professors/es, col·laboradors/es, estudiants, assistents a activitats, etc.

Aquesta declaració de privacitat ha estat elaborada conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, la Llei 3/2018 de 5 desembre, la Llei Orgànica de Protecció de dades i Garanties de Drets Digitals, la Llei 12/2009, de 20 de juliol d'educació i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

La Direcció d'aquest Centre informa als/les professors/es, col·laboradors/es, estudiants, assistents a activitats, usuaris i públic en general, dels següents aspectes en el nostre deure d'informar els interessats.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

DENOMINACIÓ SOCIAL: Campus Docent Sant Joan de Déu – Fundació Privada (d’ara endavant: “CDSJD”)
CIF: G62743083
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL: NÚM 1639
DOMICILI SOCIAL: c/ Miret i Sans, 10-16, 08034, Barcelona
TELÈFON: +34 932 800 949
EMAIL: eui@santjoandedeu.edu.es

Delegat de Protecció de Dades (d’ara endavant, “DPD”):

Correu electrònic: dpd@santjoandedeu.edu.es

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

CDSJD tractarà les dades de l'usuari de manera manual i/o automatitzada per a les següents finalitats específiques:

  • Remetre informació que pugui ser del seu interès, relativa als serveis i productes proporcionats per CDSJD, fins i tot per mitjans electrònics i gestionar la seva relació administrativa amb CDSJD.
  • Gestionar la seva relació administrativa com a col·laborador/a de CDSJD, obtenir el seu compromís de confidencialitat, obtenir el seu consentiment per a l'ús de la seva imatge personal amb finalitats promocionals de CDSJD, obtenir el seu compromís de compliment de les normes per a tractar dades de caràcter personal i obtenir la seva opinió.
  • Gestionar la seva relació laboral i administrativa com a empleat de CDSJD, obtenir el seu compromís de confidencialitat, obtenir el seu consentiment per a l'ús de la seva imatge personal amb finalitats promocionals de CDSJD, obtenir el seu compromís de compliment de les normes per a tractar dades de caràcter personal i obtenir la seva opinió.
  • Gestionar tràmits d'inscripció/preinscripció/matrícula/formació continuada i els relacionats amb l'expedient acadèmic, domiciliar el pagament de la matrícula, així com gestionar la seva relació administrativa com a estudiant amb CDSJD, obtenir el seu consentiment per a l'ús de la seva imatge personal amb finalitats promocionals de CDSJD, controlar l'assistència, obtenir el seu compromís de confidencialitat i obtenir la seva opinió.
  • Registrar dades personals de salut i aprenentatge per facilitar la integració i participació de tots els estudiants en CDSJD, realitzant un seguiment personalitzat del procés d'aprenentatge.
  • Tractar les dades de l'interessat/a que sol·licita un préstec de documents.
  • Obtenir el seu consentiment a l'ús de la seva imatge personal amb finalitats promocionals de CDSJD.
  • Obtenir el seu consentiment per participar en investigacions sobre l'aprenentatge.