Perfil d’ingrés

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu, com a centre adscrit que implanta el pla d’estudis de la UB, té en compte el seu perfil d’ingrés. Aquest perfil d’ingrés s’avalua i es millora a través de la participació del Campus en la Comissió Acadèmica i mitjançant les reunions amb el representant del rector al Campus. Les aportacions del centre es basen en el resum de les actes de qualificacions dels estudiants i el llistat d’estudiants de nou ingrés amb dades personals i la via d’accés. Aquesta informació nodreix l’informe que confecciona la UB sobre el perfil d’ingrés.

Tot i així, la complementació de l’oferta formativa la realitza la Comissió de Grau amb la definició i aprovació de les matèries optatives. Aquestes han de ser validades per la UB. Per tant, la Comissió de Grau, té en compte el perfil d’ingrés i el perfil d’egrés definit i aprovat per la direcció del centre amb l’elecció d’aquestes matèries.

Pel que fa al perfil d’egrés està regit per les competències professionals que assenyala l’ANECA per als professionals d’infermeria i les transversals de la Universitat de Barcelona. La Comissió de Grau és qui té en compte els objectius que es pretenen assolir amb el desenvolupament del grau, i fa el disseny i definició d’aquest perfil tenint en compte:

 • Perfil d’ingrés definit per la UB
 • Pla d’estudis de la UB
 • Oferta formativa
 • Missió i visió del Campus
 • Necessitats de la societat
 • Necessitats detectades pels alumnes en la Junta del Campus i reunió de delegats.
 • Necessitats detectades d’altres grups d’interès a través de la direcció del centre.
 • Pla estratègic del Campus, objectius de llarg i mitjà termini i objectius anuals definits per la Comissió de Gestió de Processos.
 • Anàlisi dels indicadors que donen informació respecte al perfil d’egrés: taxa d’abandonament, taxa de titulacions, taxa inserció laboral, etc.
 • El professorat en les reunions del Claustre i en les reunions de cadascuna de les assignatures.
 • Els coordinadors/es d’assignatures de grau en les reunions amb la cap d’estudis.
 • Els tutors/es del Pla d’Acció Tutorial en les reunions amb la coordinadora del PAT.
 • Els coordinadors i tutors/es de centres de pràctiques amb les titulars de les assignatures pràctiques.
 • Els professionals dels centres de pràctiques amb els tutors/es.
 • Els gestors dels centres de pràctiques en les reunions amb els coordinadors i la direcció.