Objectius i perfil del titulat

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

L’objectiu del títol de grau d'infermeria és formar infermeres generalistes, amb preparació científica i humana que les capaciti per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes, de les famílies i la comunitat.

Així doncs, la funció de la infermera és brindar cures, avaluant les respostes davant  experiències de salut per detectar les seves necessitats i ajudant en la realització d'aquelles activitats que contribueixin a la seva salut o al seu restabliment o a una mort digna.

Dins de l'entorn del sistema de salut, la infermera comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació, amb la finalitat de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les cures de les persones malaltes o incapacitades.

Els estudis del títol de grau d'infermeria van encaminats a que els futurs titulats:

 1. Adquireixin coneixements amplis de la ciència infermera, les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, famílies, grups i comunitat.
 2. Desenvolupin habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres.
 3. Desenvolupin la capacitat d'establir relacions positives amb les persones assignades a la seva cura.
 4. Desenvolupin la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, respectant els valors i els drets individuals, per mantenir en qualsevol situació la dignitat de les persones.
 5. Utilitzin el pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia científica en les seves intervencions i actuacions.
 6. Adquireixin les habilitats necessàries per donar a conèixer els seus treballs i investigacions mitjançant la realització de pràctiques pre-professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials. La finalitat és incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencials, de raonament clínic, de gestió clínica i de judici crític, alhora de prestar atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques, que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

A més realitzarà la presentació i defensa davant el tribunal universitari d'un projecte final de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

OBJECTIUS / DIRECTRIUS MINISTERIALS

La formació, mitjançant l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds, garantirà que l'estudiant en finalitzar el seu període de formació sigui capaç de:

 1. En l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut.
 3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 6. Basar les intervencions d’infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés de salut-malaltia.
 9. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari, i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnics i els de qualitat.
 15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l’aplicació de cures pal•liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts terminals.