Informació matrícula

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Període de matriculació:

Les dates de matriculació són les següents:

 • Estudiants assignats en 1a preferència: del 14 al 19 de juliol de 2023.  
 • Estudiants assignats en altres preferències: del 25 al 28 de juliol de 2023.

Modalitats de matrícula:

 • Modalitat a temps complet: l'estudiant haurà de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs.
 • Modalitat a temps parcial: l'estudiant haurà de matricular-se de 30 crèdits de primer curs.

Es parla de primer any quan un estudiant accedeix per primera vegada a un ensenyament, tant si és de primer cicle com de segon. En cas d'optar per la modalitat a temps parcial (30 ECTS), en el primer curs de l'ensenyament, i nou ingrés al centre, es recomana cursar les assignatures d'Anatomia humana (6 ECTS) i Fisiologia (6 ECTS). En el segon any, i seguint amb aquesta modalitat de matrícula, es recomana matricular l'assignatura de Fisiopatologia. Diagnòstic per la imatge (15 ECTS), per un criteri de tipus acadèmic i per coherència dels continguts tractats en les assignatures.

Documentació que cal portar:

 • 1 Fotografia en color mida carnet

 • 1 Fotocòpia del DNI

 • Fotocòpia del carnet de Família Nombrosa (si escau)

 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) i document acreditatiu del número d'afiliació a la Seguretat Social

 • Acreditació nivell d'anglès B2 o equivalent. O bé d'una altra llengua: italià, alemany o francès. Aquesta acreditació ha d'estar en vigència, si es té

 • Document acreditatiu de les proves d'accés a la Universitat (PAU) amb la nota d'accés a la titulació. Accés per les vies 0 i 7

 • Original Certificació Acadèmica. Accés per la via del 4 al 8

 • Original Certificació Acadèmica. Accés via 2, més el resguard d'haver abonat els drets de trasllat de l'expedient

 • Justificant de treball amb contracte laboral per l'assignació del torn (a partir del segon any a la universitat). En el document ha de constar de forma explícita la data d'inici del contracte laboral i d'horari. La data d'inici del contracte haurà de ser com a mínim de 4 mesos d'antiguitat a la data de matriculació. (El Campus es reserva el dret d'adjudicació de torn, sempre i quan hi hagi places).

Documentació que cal imprimir i portar omplerta:

Pagaments:

 • Pagament únic (transferència)

L'estudiant ha d'abonar íntegrament i d'un sol cop l'import total que resulti de la seva matrícula en el compte bancari que s'indiqui i en el termini màxim de 7 dies naturals, a comptar de la data de formalització de la matrícula.

 • Pagament fraccionat (rebuts domiciliats)

Quan s'opta per la modalitat de pagament fraccionat, s'ha de presentar en el moment de la matrícula l'autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert SEPA. La devolució dels rebuts domiciliats comporta un recàrrec de 10 € per rebut.

Per qualsevol tipus d'informació econòmica que es requereixi s'ha d'enviar un correu electrònic a la Sra. Rosa Parra (rosa.parra@sjd.edu.es)

Matrícula:

En els casos d'anul·lació de matrícula s'han d'aplicar, a l'efecte de permanència, les normes que tingui establertes en la Junta de Govern.

Les normes establertes per la Junta de Govern són:

Anul·lació total de matrícula:

Supòsits:

 • Malaltia greu, degudament justificada: devolució de l'import dels crèdits que ha matriculat.
 • Matrícula en un altre centre de la Universitat o en altres universitats, en cas de reassignació de plaça per prescripció: devolució del total ingressat.
 • Interès personal de l'alumne/a: sense devolució per cap concepte.

Terminis:

A) El termini per a l'anul·lació total és fins al 5 de desembre.
B) Les matrícules anul·lades no es comptabilitzaran posteriorment a l'efecte de permanència.

Anul·lació parcial de matrícula sense devolució:

Terminis per als estudiants:

 • Assignatures de primer semestre: sol·licitud fins al 5 de desembre.
 • Assignatures de segon semestre: sol·licitud fins a l'11 d'abril.

L'anul·lació per casos greus i excepcionals fora d'aquests terminis s'ha de tramitar a través del rector de la UB.

Taxes de matrícula Universitat de Barcelona:

L'import de les taxes de matrícula i la prestació dels serveis acadèmics universitaris l'estableix el Consell d'Universitats de Catalunya aprovat per decret del Govern de la Generalitat de Catalunya i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El rebut de la taxa s'entregarà a l'alumne/a en el resguard de la matrícula.

Assegurança escolar:

L'assegurança escolar és obligatòria per a tots els/les estudiants menors de 28 anys que cursin estudis universitaris de Grau en Infermeria. Per els/les estudiants majors de 28 anys, el Campus contractarà durant el curs acadèmic els serveis d'una companyia asseguradora.

Els/les estudiants queden automàticament assegurats en el moment en què formalitzen la matrícula. El Campus té cobertura de responsabilitat civil durant el període de pràctiques.

Notes importants:

Els estudiants que obtinguin la convalidació de cursos complets o d'assignatures soltes, per raó d'altres estudis realitzats en centres espanyols no estatals o en centres estrangers, abonaran a la Universitat, en concepte d'xpedient acadèmic, les taxes establertes cada any pel Decret del Departament d'Ensenyament que regula les taxes universitàries.

Els estudiants que, una vegada matriculats en un centre, siguin autoritzats a matricular-se en un altre, hauran d'abonar les taxes de matrícula completes en el segon centre i sol·licitar la devolució corresponent de la seva primera matrícula.

Quan un estudiant es matriculi en una mateixa assignatura més d'una vegada, l'import d'aquesta matrícula s'incrementarà el percentatge que indiquin les disposicions vigents de la Universitat de Barcelona.

La normativa de matrícula per als estudiants de segon, tercer i quart curs del Grau en Infermeria es publica al Campus Docent i a la plataforma Moodle.