Informació matrícula

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Nou ingrés al Grau en Infermeria

Període de matriculació:

ATENCIÓ: Atesa la situació excepcional en la qual es troba el país, en aquests moments es treballa en un escenari d'ajornament generalitzat de tots els calendaris previstos.

El període de matriculació és:

 • Estudiants assignats en 1a preferència: del 7 al 10 de setembre de 2020   
 • Estudiants assignats en altres preferències: del 21 al 23 de setembre de 2020

Documentació que cal portar:

 • 1 Fotografia en color tamany carnet.

 • 1 Fotocòpia del DNI.

 • Fotocòpia del carnet de Família Nombrosa, si escau.

 • Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social (amb el nº d’afiliació a la SS).

 • Acreditació nivell d’anglès B2 o equivalent. O bé d’una altra llengua: italià, alemany o francès. Aquesta acreditació ha d’estar en vigència, si es té.

 • Document acreditatiu de les proves d’accés a la Universitat (PAU) amb la nota d’accés a la titulació. Accés per les vies 0 i 7.

 • Original Certificació Acadèmica. Accés per la via del 4 al 8.

 • Original Certificació Acadèmica. Accés via 2, més el resguard d’haver abonat els drets de trasllat de l’expedient.

 • Justificant de treball amb contracte laboral per l’assignació del torn. En el document ha de constar de forma explícita la data d'inici del contracte laboral i d'horari. La data d'inici del contracte haurà de ser com a mínim de 4 mesos d'antiguitat a la data de matriculació. (El Campus es reserva el dret d’adjudicació de torn, sempre i quan hi hagi places).

Documentació que cal imprimir i portar omplerta:

Pagaments:

Tots els pagaments de la matrícula seran mitjançant rebuts bancaris domiciliats al número de compte de l’estudiant. Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 10 €.

Matrícula:

En els casos d’anul·lació de matrícula s’han d’aplicar, a l’efecte de permanència, les normes que tingui establertes en la Junta de Govern.

Les normes establertes per la Junta de Govern són:

Anul·lació total de matrícula:

Supòsits:

 • Malaltia greu, degudament justificada: devolució de l’import dels crèdits que ha matriculat.
 • Matrícula en un altre centre de la Universitat o en altres universitats, en cas de reassignació de plaça per prescripció: devolució del total ingressat.
 • Interès personal de l’alumne/a: sense devolució per cap concepte.

Terminis:

A) El termini per a l’anul·lació total és fins al 5 de desembre.
B) Les matrícules anul·lades no es comptabilitzaran posteriorment a l’efecte de permanència.

Anul•lació parcial de matrícula sense devolució:

Terminis per als estudiants:

 • Assignatures de primer semestre: sol·licitud fins al 5 de desembre.
 • Assignatures de segon semestre: sol·licitud fins a l’11 d’abril.

L’anul•lació per casos greus i excepcionals fora d’aquests terminis s’ha de tramitar a través del rector de la UB.

Taxes de matrícula Universitat de Barcelona:

L’import de les taxes de matrícula i la prestació dels serveis acadèmics universitaris l’estableix el Consell d’Universitats de Catalunya aprovat per decret del Govern de la Generalitat de Catalunya i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El rebut de la taxa s’entregarà a l’alumne/a en el resguard de la matrícula.

Notes importants:

Els estudiants que obtinguin la convalidació de cursos complets o d’assignatures soltes, per raó d’altres estudis realitzats en centres espanyols no estatals o en centres estrangers, abonaran a la Universitat, en concepte d’expedient acadèmic, les taxes establertes cada any pel Decret del Departament d’Ensenyament que regula les taxes universitàries.

Els estudiants que, una vegada matriculats en un centre, siguin autoritzats a matricular-se en un altre, hauran d’abonar les taxes de matrícula completes en el segon centre i sol•licitar la devolució corresponent de la seva primera matrícula.

Quan un estudiant es matriculi en una mateixa assignatura més d’una vegada, l’import d’aquesta matrícula s’incrementarà el percentatge que indiquin les disposicions vigents de la Universitat de Barcelona.

La normativa de matrícula per als estudiants de segon, tercer i quart curs del Grau en Infermeria es publica al Campus Docent i a la plataforma Moodle.