Reconeixement de crèdits

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Reconeixement de crèdits acadèmics al Grau en Infermeria

Aplicable a partir del curs acadèmic 2020-2021

Segons el document de les NORMES PER AL RECONEIXEMENT I PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, en el seu apartat e) del punt 1. diu:

Sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, Les activitats hauran d’haver‐se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en el cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB. L’equivalència de les activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l’estudiant.

I també...

Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic

 • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.
 • Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
 • Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern, dels consells directius dels col·legis majors, del Consell de l’Alumnat i de les seves comissions permanent i delegades. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.
 • Activitats institucionals organitzades pel centre mateix (propi o adscrit).

Com es poden obtenir?:

1. Participar en el Club de la Solidaritat com a delegat/da i subdelegat o subdelegada del seu curs (preveiem dues persones per curs i torn de tots els ensenyaments):

Tasques:

 • Participar en les reunions mensuals de coordinació
 • Participar en l’elaboració mensual de la News Letter “Club de la Solidaritat Campus SJD”
 • Proposar i dinamitzar activitats de sensibilització amb els/les companys/es del seu curs

Temporalitat: tot el curs

Crèdits: 1,5 crèdits per mandat si s’ha assistit al 80% de les activitats.

2. Participació en esdeveniments solidaris

Al llarg del curs s’aniran proposant diversos esdeveniments solidaris com la Barcelona Màgic Line, Cistella solidària, etc. En les que els/les estudiants podran participar com a voluntaris/àries.

Temporalitat: durant tot el curs

Crèdits: 1 crèdit cada 25 hores amb un màxim de 6 crèdits

3. Participació com a voluntari/ària als Centres de Sant Joan de Déu - Catalunya

 • FAD (Fundació d’Ajuda a la Dependència): 4 places
 • Parc Sanitari Sant Joan de Déu: 4 places
 • Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris: 4 places

Temporalitat: durant tot el curs, de dos a tres hores setmanals a concretar depenent de les necessitats del centre.

Crèdits: 1 crèdit cada 25 hores amb un màxim de 6 crèdits

4. Participació com a voluntari/ària als Centres de Sant Joan de Déu - Espanya

 • Fundación Instituto San José (Madrid): 2 places
 • Hospital SJD Palma (Mallorca): 2 places

Temporalitat: tres setmanes durant els mesos de juliol i agost

Crèdits: 1 crèdit cada 25 hores amb un màxim de 6 crèdits

5. Participació com a voluntari/ària als Centres de Sant Joan de Déu – Amèrica Llatina

Com a conseqüència de la situació epidemiològica el voluntariat internacional SJD queda suspès pel curs 2020-2021.

NOTA IMPORTANT: el màxim nombre de crèdits a reconèixer són 6 ECTS. Per poder ser computats com a CRÈDITS DE TIPUS OPTATIU han de ser 3 o 6 ECTS. Els crèdits que no arribin a 3 constaran en el SET (Suplement Europeu al Títol).

Com es poden reconèixer?:

Totes les activitats cursades han de ser acreditades mitjançant un certificat expedit pel mateix Campus Docent Sant Joan de Déu on consti explícitament el curs acadèmic i el total d’ECTS a reconèixer per l’estudiant en l’ensenyament que està cursant.

Comissió de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat
Campus Docent Sant Joan de Déu
 

 

Aprovació Comissió Acadèmica 
Campus Docent Sant Joan de Déu
 

21 d’octubre de 2020