Trasllats d'expedient

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Les persones que desitgin canviar d’ensenyament o d’universitat per cursar estudis universitaris poden optar a diferents vies d’admissió:

- Preinscripció universitària

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d’ensenyament o d’universitat poden formalitzar la preinscripció mitjançant el Canal Universitats del Gencat.

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

Oficina d’Accés a la Universitat - Via Laietana, 2 - 08003 Barcelona - Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 - Fax. (+34) 935 527 120

En el cas d’obtenir plaça en aquesta Universitat cal abonar els drets de trasllat d’expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs per al qual s’ha obtingut plaça. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte i es retornarà l’expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada. Els estudiants que obtinguin plaça poden sol·licitar al centre on s’imparteix l’ensenyament el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l’ensenyament en què han obtingut plaça.

- Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats i, si se li reconeixen 30 crèdits o més, sol·licitud de plaça al centre i/o preinscripció universitària.

En aquesta segona via d’accés, la persona interessada ha de realitzar dos tràmits diferenciats i en cadascun d’ells ha d’aportar la documentació que és requerida.

a) S’ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits al Cap d’estudis de l’ensenyament. Termini de presentació de sol·licituds pel curs 2024/2025: del 25 de juny al 19 de juliol de 2024.

Cal presentar la sol·licitud de reconeixement a la Secretaria d’Estudiants i Docència, acompanyada de la documentació següent:

En el cas d’estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic expedit per la Secretaria d’Estudiants i Docència corresponent.
 • Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.

En el cas d’estudis iniciats en altres universitats:

 • Carta de motivació.
 • Passaport, NIE o DNI vigent: Original i fotocòpia (si no es presenta l’original, la fotocòpia haurà de ser compulsada).
 • Certificació acadèmica oficial original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions. Una vegada aprovat l’estudi de reconeixement entre el/la Cap d’Estudis i l’estudiant, no s’acceptaran actualitzacions de certificats de notes del centre de procedència.
 • Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

El Cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a l’interessat.

Una vegada realitzada aquesta notificació, el centre no es farà càrrec de la sol·licitud ni de la documentació presentada, d'un curs a l'altre.

b) Si la resolució d’aquesta sol·licitud reconeix 30 crèdits o més del grau al qual es vol accedir, s’ha de demanar la plaça directament a la cap d’estudis del centre mitjançant una instància. Els estudiants als quals se’ls reconegui menys de 30 crèdits hauran de sol·licitar la plaça mitjançant la preinscripció universitària. Donat que el fet de tenir 30 crèdits reconeguts o més no atorga dret a plaça, es recomana a les persones interessades que també facin la preinscripció universitària, ja que ambdós procediments no són excloents entre si. En el cas dels estudiants procedents d’altres universitats, l’adjudicació de plaça dóna lloc al trasllat d’expedient acadèmic, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència. Cal abonar els drets de trasllat d’expe­dient al centre de procedència i formalitzar la matrícula en el curs per al qual s’ha obtingut plaça. En cas contrari, l’admissió quedarà sense efecte i es retornarà l’expedient al centre de procedència. Per als estudiants procedents de la UB no és necessari el trasllat d’expedient acadèmic.

 

Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre on s’imparteixen els estudis, acompanyada de la documentació següent:

En el cas d’estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic.

En el cas d’estudis iniciats en altres universitats:

 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.
 • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

2. Abonament de les taxes corresponents

 • El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d’estudi de l’expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquesta taxa varia cada curs acadèmic.
 • La taxa s’abona a través d’un ingrés a la secretaria d’estudiants i docència del centre, adjuntant-ne el comprovant a la sol·licitud.         

3. Resolució

 • L’òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de reconeixement, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.
 • La resolució de reconeixement es comunica a la persona interessada.
 • Les assignatures reconegudes en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de reconeixement.