Ponderació d’expedients

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Les qualificacions ponderades dels expedients acadèmics es regiran per l’escala següent:

  • Suspens - del 0 al 4,9
  • Aprovat - del 5 al 6,9
  • Notable - del 7 al 8,9
  • Excel·lent - del 9 al 10
  • Matrícula d’honor (a criteri del professor/a)

En aplicació del que indica l’Article núm. 5 del Real Decret 1125/2003, sistema de qualificacions, s’estableix el següent procediment per calcular la qualificació ponderada dels expedients acadèmics dels/de les estudiants dels nous plans d’estudis de la UB.

La mitjana de l’expedient acadèmic de cada estudiant serà el resultat de l’aplicació de la fórmula següent:

  • Suma dels crèdits obtinguts per l’estudiant multiplicats cadascun d’ells pel valor de les qualificacions que corresponguin, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l’estudiant.

Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d’estudis no seran qualificats numèricament ni computaran a efectes de còmput de la mitja de l’expedient acadèmic.

La menció de “Matrícula d’Honor” podrà ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0.