Beca General

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Són sufragades pel Ministeri d'Educació i Cultura i tenen caràcter d’ajut general a l’estudi. La seva obtenció està condicionada al compliment de certs requisits, tant de caire econòmic com acadèmic.

Sol·licitud i documentació

Per sol·licitar la beca s’ha d’entrar a l’adreça https://sede.educacion.gob.es i emplenar la sol·licitud de beca general. Únicament es pot fer per Internet. La presentació de la documentació únicament es pot fer per via telemàtica a l’adreça web indicada.

El Ministeri d’Educació i Cultura és l’òrgan administratiu encarregat de les concessions de les beques de Mobilitat i l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya) s’encarrega de les beques generals.

Concessió i reclamacions

Tant si la sol·licitud ha estat denegada com si no s’està d’acord amb la quantia assignada, es pot interposar una reclamació omplint l’imprès que facilitarà la Secció de Beques i Ajuts del Servei d’Estudiants, a la qual s’ha d’adjuntar la fotocòpia de la comunicació rebuda. Si la resolució no és favorable, es pot presentar un recurs, que serà tramès al Ministeri d’Educació i Cultura.

Trasllats, anul·lacions i altres incidències

Trasllats: S’hi ha hagut canvi de centre d’estudis (dins la Universitat de Barcelona o bé a una altra) s’ha d’indicar a la secretaria on es matricula, en el mateix moment de presentar la instància de trasllat, que s’ha sol·licitat l’ajut a l’estudi, per tal de poder actualitzar la nova situació.

Anul·lacions: Si s’anul·la la matrícula es desestimarà l’ajut a l’estudi sol·licitat i, per tant, si s’havia rebut alguna transferència del Ministeri d’Educació i Cultura s’haurà de retornar.

El proper curs en què se sol·liciti l’ajut s’haurà de justificar convenientment aquesta “suspensió” de l’activitat acadèmica. Si l’anul·lació només afecta determinades assignatures, en els casos en què això suposi no arribar al nombre mínim d’assignatures matriculades, la desestimació de l’ajut tindrà els efectes següents:

  • Renúncies: Si per problemes d’incompatibilitat amb qualsevol altra beca es renuncia a l’ajut concedit, s’haurà d’abonar l’import de la matrícula (excepte en el cas que fos un dels beneficiaris d’una altra beca) i retornar els diners que s’hagin pogut rebre del MEC.
  • Incompatibilitats: La beca general és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit amb la mateixa finalitat per qualsevol entitat pública o privada. Només és compatible amb les beques ERASMUS i TEMPUS. Els estudiants beneficiaris de les beques ERASMUS i TEMPUS que continuïn el curs acadèmic sencer en una universitat estrangera poden percebre, a més, l’ajut de residència, sempre que ho justifiquin amb el certificat corresponent de l’Oficina de Relacions.